Het ontstaan van Metaalselector

Jaarlijks gaat er nog steeds voor vele miljarden euro's verloren aan het ongewenst corroderen van allerlei procesinstallaties en systemen. Veel van deze corrosie had voorkomen kunnen worden indien men tot een betere materiaalkeuze was gekomen en dat vaak ook met de juiste procesomstandigheden. Wat dat laatste betreft is het vooral aan de constructeurs en chemisch technologen de opgave om tot het juiste ontwerp respectievelijk tot optimale procescondities te komen. Zijn deze aspecten goed doordacht dan volgt de vraag welk metaal men moet kiezen. De Metaalselector is een computerprogramma dat ontwikkeld is om tot hulp te zijn om tot een optimale metaalkeuze te komen.

Het is algemeen bekend dat een goed ontwerp de levensduur van een systeem positief kan beïnvloeden voor zover het om corrosie gaat. Daarom is het zaak dat systemen zo ontworpen worden dat er bijvoorbeeld geen restvloeistoffen achterblijven in vooral dode hoeken of vanwege een verkeerd afschot. Ook de mogelijkheid tot periodiek reinigen is van groot belang en dat is ook sterk afhankelijk van het ontwerp. Ook zal het duidelijk zijn dat de constructeur moet letten dat er geen onnodige spleten of spanningen in het materiaal achterblijven.

Daarnaast kan de chemisch technoloog een belangrijke rol spelen door chemische belastingen zo aan te passen dat het geheel wat milder is voor de metalen waaraan die chemische belasting wordt blootgesteld. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk om enige beluchting toe te laten waardoor metalen die hun corrosiebestendigheid genieten door een passieve oxidehuid langer stand zullen houden. Ook kan men inhibitors (corrosieremmers) toevoegen aan de chemicaliën die de corrosieprocessen qua snelheid doen afnemen of zelfs geheel kunnen laten stoppen.

Toch blijkt in de praktijk dat de materiaalkeuze ook een zeer grote rol speelt in de uiteindelijke corrosiebestendigheid en daar gaat het nu regelmatig mis. Men kan namelijk corrosietechnisch gezien een te zwak materiaal kiezen maar ook een te resistent c.q. te duur materiaal. Om maar zekerheid te hebben dat een metaal voldoet kan men vanwege onwetendheid een te duur materiaal kiezen en dat ondermijnt het kostprijsniveau van het product. Daarom is o.m. de Metaalselector ontwikkeld om gebruikers metaalkundig op weg te helpen.

De Metaalselector is een computerprogramma dat in de behoefte voorziet om aan de hand van resistentietabellen te bepalen of een bepaald metaal wel of niet geschikt is bij het gebruik van een bepaalde chemische belasting en dat ook bij een bepaalde concentratie en temperatuur. Men kan indien gewenst hele groepen roestvast-staalsoorten en koperlegeringen kiezen of indien men dat prefereert ook de individuele legeringen. Ook zijn er diverse combinaties van chemicaliën opgenomen zodat men de geschiktheid van een metaal ook dan bepalen kan bij een bepaalde temperatuur en concentratie.

Omdat het aantal chemische stoffen en combinaties hiervan onuitputtelijk groot zijn, worden alleen die stoffen en combinaties getoond die in de praktijk meestal voorkomen. De metalen die opgenomen zijn luiden als volgt:

  • Ongelegeerd koolstofstaal;
  • Roestvast staal; onderverdeeld in ferritisch chroomstaal, austenitisch roestvast staal, duplex en hoogwaardige roestvast-staalsoorten;
  • Nikkel en nikkellegeringen;
  • Titaan;
  • Koper en koperlegeringen zoals koper, messing, aluminiumbrons, brons en cupronikkel.

Op de screenshot hiernaast is te zien uit welke categoriën of equivalenten opgenomen zijn in de database en waaruit gekozen kan worden.

De categorieën waaruit gekozen kan worden.

Men heeft een aantal mogelijkheden om tot de juiste informatie te komen door aan de hand van een chemische opgave te bekijken hoe een bepaald metaal wel of niet zal voldoen qua corrosiebestendigheid, vermeerdert met extra informatie over bepaalde risico's die toch nog de kop op kunnen steken bij een beperkte geschiktheid. Denk hierbij aan risico's t.a.v. spleet-, put- en/of spanningscorrosie.

Ook kan men het systeem vragen welke materialen wel geschikt zijn voor een bepaald agressief milieu zodra een gezocht metaal niet blijkt te voldoen. Voor diverse nikkellegeringen kan men de corrosieprestaties ook grafisch weergegeven krijgen waardoor men nog sneller een indruk krijgt over de corrosiebestendigheid.

De corrosiedata zijn onder dankzegging ter beschikking gesteld door internationale gerenommeerde bedrijven zoals Avesta Sheffield, Inco, Haynes International, Special Metals Wiggin, Krupp-VDM en het Copper Development Institute.

Ook past een woord van dank aan HMC-Corlab in Leiden voor het inspirerend meedenken.

Er is ook een vraagbaak opgenomen die veel voorkomende vragen op het gebied van de corrosieleer zullen bestrijken. Met behulp van een zoekmachine kan men dan de juiste vragen met bijbehorend antwoord vinden en eventueel printen.

Vanuit de praktijk is reeds dikwijls gebleken hoezeer er behoefte is aan een dergelijk programma omdat het doel tenslotte is om corrosie zoveel mogelijk te bestrijden. De Metaalselector is daarom dan ook een prima hulpmiddel om dit te bereiken. Het programma is tot stand gekomen m.b.v. Barsukoff Softwareontwikkeling en metaalkundige N.W. Buijs.

Mocht u tijdens het gebruik nog vragen hebben, dan zal de helpfunctie u de oplossing bieden. Deze functie roept u op door op de helpknop te drukken indien deze beschikbaar is in het venster waar u zich in bevindt.

Ga naar naar het contactformulier op deze pagina als je een eigen exemplaar van Metaalselector wilt bestellen.

Wij wensen u veel genoegen met het gebruik van dit programma!

Bestel Metaalselector

Ga naar het bestelformulier om Metaalselector te bestellen:

Vrijwaring

Uitgever en auteurs verklaren dat dit softwarepakket op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De gebruikers wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen voor advies op maat.

Literatuurlijst

• Eva Raimann Cabral 'Information Sources for Corrosionists' Journal of Materials Education (JME), vol.7, no.1 29-98 (1985)
• P.J.Gellings 'Introduction to Corrosion Prevention and Control' Delft University Press, 1985 (Duitse vertaling: Korrosion und Korrosionschutz von Metallen, eine Einführung, München, Carl Hanser Verlag, 1981)
• J.T.N. Atkinson en H. van Droffelaar, 'Corrosion and its control. An introduction to the Subject', Houston, NACE (1982)
• G. Bakker 'Algemeen overzicht Elektrochemnische meetmethoden bij corrosieonderzoek' PT-Procestechniek 40 (1985) nr. 4, p.25/NCC-corrosiepublicatie nr.19
• W.A. Schultze, 'Theorie van de elektrochemische corrosie ' PT-Elektrotechniek 30 (1975) nr.17, p.553/NCC-corrosiepublicatie nr.17.
• F.P. IJsseling 'Corrosieleer, elektrochemische aspecten' dl. 1 en 2; PT-Procestechniek 28 (1973) nr.25, p. 829 en nr.26, p.860/NCC-corrosiepublicatie nr.12
• E. Rabald 'Corrosion Guide', 2nd ed., Amsterdam, Elsevier, 1968
• G.A. Nelson 'Corrosion Data Survey', Houston, NACE, 1974
• I. Mellan 'Corrosion resistant materials handbook', Park Ridger N.J. Noyes Development Corp. 1966 (voornamelijk niet-metalen)
• J.P. Polar 'A guide to corrosion resistance', New York Climax Molybdenum Corp. 1967
• Dechema Werkstofftabelle (Losbladig, wordt regelmatig aangevuld en verbeterd), Frankfurt am Main, Dechema Verlag
• 'Corrosion resistance of metals and alloys', 2nd ed. Edited by F.L. LaQue and H.R. Copson, American Chemical Society Monograph series, no.158, New York, Reinhold, 1963
• 'Controlling corrosion', 4.Specifications and Standards Department of Industry, London, 1977
• Übersicht der Normen, technischen Regeln und Richtlinien auf dem Gebiet Korrosion, Korrosionsprüfung und Korrosionsschutz, Werkst. Und Korrosion 35 (1984)337 en 7 (1986)277
• A.J. Schornagel 'Roestvrij staal' dl. 1, (1985); 'Roestvrij staal' dl.2, (1985); 'Roestvrij staal' dl.3, (1985)
• J. Haverhals 'De corrosievastheid van roestvastheid van roestvast staal', Lastechniek 47, nr.7, p.115 (1981)
• Stichting Staalcentrum Nederland 'Duurzaamheid van Staalconstructies',
• Stichting Staalcentrum Nederland 'Zink op Staal'
• J.W. Boon 'Moeilijkheden bij het verwezenlijken van kathodische bescherming in de praktijk' Gas, 1969, nr.89
• B.H. Wijngaard 'Afschermingsproblemen bij kathodische bescherming' PT-Procestechniek 37(4)73-77(1982)
• B.H. Wijngaard 'Kathodische bescherming van buisleidingen in mantelhuizen m.b.v. magnesium-lintanoden' Metaalinstituut TNO, Publicatie 216, 1972
• W. von Baeckmann 'Taschenbuch für den kathodischen Korrosionsschutz' Vulkan Verlag, Essen, BRD 1975
• B.H. Wijngaard 'Oorzaak en bestrijding van zwerfstroomcorrosie' PT-Elektrotechniek/Elektronica, 30, (1975)
• G. Woudstra 'Het meten van kathodische bescherming' PT-Procestechniek 36 (1981) Metaalinstituut TNO
• a. 'The measurement of the (electrical) resistance of insulating joints in underground pipelines'
• b. ' Plastic gland permits taking potential measurements inside fillect tanks' , Publicatie 105, 1963
• W. von Baeckmann 'Messtechnik beim kathodischen Korrosionsschutz' (boek), Kontakt Studium, Band 93, Expertverlag, 7031 Grafenau 1/Würth, 1982
• Nederlands Normalisatie Instituut 'NPR 2727, Richtlijnen voor de kathodische bescherming van stalen constructies buitengaats (incl. pijpleidingen)', 1979
• W. von Baeckmann und W. Schenk 'Handbuch für den kathodischen Korrosionsschutz', Verlag Chemie, Weinheim
• Stichting Nederlands Corrosie Centrum 'Kathodische bescherming' Publicatie 7, 1972; Publicatie 14, 1975
• O.L. Riggs & C.E. Locke 'Anodic Protection' (boek) Plenum Press, New York/London, 1981
• B.H. Wijngaard ' Corrosie en Passiviteit' PT-Procestechniek 39 (1984) 9
• S.X. Schortinghuis 'Principe en toepassing van anodische bescherming', Tijdschrift voor oppervlaktetechnieken en corrosiebestrijding 33 (1989)
• Waterkaart, uitgave van Krachtwerktuigen met richtlijnen voor stoomketels tot 20 bar(o) en voor centrale warm- en heetwaterverwarmingssystemen.
• A.F. van den Hoven en A. Snel 'Aanbeveling voor de conditionering van water en stoom in ketelturbine-installaties van elektrische centrales' , Elektro Techn.61 (1983) 'VGB-Richtlinien für Kesselspeisewasser, Kesselwasser und Damp von Wasserrohrkesseln der Druckstufen ab 64 bar' , Ausgabe Oktober 1980, VGB Kraftwerkstechnik 60 (1980)
• 'VdTÜV-Richtliniën für Speisewasser, Kesselwasser und Dampf von Dampferzeuger bis 68 bar zulässigem Betriebsdruck' VdTÜV-Merkblatt Technische Chemie 1453 Ausgabe April 1983 Maximillian-Verlag
• A. Bursik, H.D. Held u.a. 'Methoden der wasserseitigen Konservierung von Dampferzeugern' , Energie 31 (1979)
• O. Martinola en P. Thomas 'Energieeinsparung durch katalytische Reduktion von Sauerstoff in Speisewasser', Int. Water Conf. Pittsburgh, Bericht-nr IWC 80-9, Okt. 1980
• H. Kallfass 'Erfahrungen mit aktiviertem Hydrazin bei der chemischen Entgasung' , Sonderheft VGB-Speisewassertagung (1970)
• BMA 'Technische Regeln zur Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe' , Technische Regel "Hydrazin" TRSA 550, Mei 1984
• W.M.M. Huybregts 'Acid corrosion resistance of boiler steels', Material Performance 16 (1977)
• A.F. van den Hoven 'Erosie-corrosie van metalen in waterige milieus' ,I2-Procestechnologie (1985)
• W.M.M. Huybregts 'Erosion corrosion of carbon steel in wet steam' , Materials Performance 23 (1984)
• E.D.D. During 'Corrosion Atlas', Elsevier Science Publishers Amsterdam
• Th.J.J. van den Hoven en M.W.M. van Eekeren 'Optimale samenstelling van drinkwater' ,KIWA-mededeling nr.100

• H.G. Heitmann 'Praxis der Kraftwerk-Chemie' , Vulkan-verlag '86
• H.D. Held bearb. Von Bohnsack 'Kühlwasser' , Vulkan-verlag '83
• Krachtwerktuigen 'Water voor de industrie' , Kluwer '71
• W.H. Axtman, A. Banweg ' Boiler Water limits and Associated Steam Purity Recommendations for Water Tube Boilers' , American Power Conference Chicago, April 1983
• W.M.M. Huybregts, J.H.N. Jelgersma und A. Snel 'Der Einfluss von Wärmetransport, Ablagerungen und Kondesator-leckagen auf die Korrosion in Dampferzeugern' , VGB-Kraftwerktechnik (1975)
• ASTM-G4, ' Conducting corrosion coupon tests in plant equipment'
• W.M.M. Huybregts, 'Acid corrosion resistance of boiler steels', Material Performance 16 (1977)
• H.J. Kolkman, G.A. Kool en R.J.H. Wanhill, 'Onderzoek en maatregelen naar aanleiding van een vliegtuigongeval', Syllabus 45 van het NCC, 1995
• Schadeanalyse, ing. R.J. Heim, versie 1994, PT-Opleidingen, Utrecht
• Metals handbook – Vol.11, General Practice in Failure Analysis, D.A. Ryder a.o., 1986 American Society for Metals, metals Park Ohio 44073
• Metals Handbook – Vol.12, Fractography, 1987, ASM
• Onderbouwing Schade-onderzoek, technieken voor schade-analyse en fractografie, Deelproject IV: Procedures voor schade-onderzoek, Contactgroep Fractografie, oktober 1991
• Corrosion Tests and Standards (Application and Interpretation) Robert Baboian , Editor, June 1995, ASTM Manual Series – MNL 20
• Handbook of Case Histories in Failure Analysis. Vol.I & II ASM – The Material Information Society, 1992
• Handbuch der Schadensverhütung, H. Braun, Editor, Allianz Versicherung AG Berlin 1979
• Schadensanalyse, VDI Richtlinien – VDI 3822, VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik:
• Blatt 1 Grundlagen, Begriffe und Definitionen, Ablauf einer Schadensanalyse 1984
• Blatt 2 Schäden durch mechanische Beanspruchungen 1984
• Blatt 4 Schäden durch thermische Beanspruchungen 1980
• Schade-analyse en schadepreventie: Technieken voor schade-onderzoek in 't veld. Rapportnr. SO 97-74. Ing. J.E. Buter, Stork FDO Uitgave Bond voor Materialenkennis 1998
• J.M.J.M. Bijen, 1989, Oppervlaktebescherming deel A en B, bundel artikelen 'Onderhoud en reparatie van beton', VNC, Den Bosch, ook Cement 1987
• J.M.J.M. Bijen, 1992, Duurzaamheidsaspecten van de King Fahd Causeway, Cement 1992 (december), 23-28
• DAS 1990, Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen, Teil 2 Bauplanung und Bauausführung, Deutscher Ausschus für Stahlbeton, Berlijn
• B. Isecke, 1983, Failure analysis of the Berlin Congress Hall, proc. Corrosion of Reinforcement in Concrete, ed. A.P.Crane, SCI
• P.C. Nuiten, R.B. Polder, 1991, kathodische bescherming van gewapend beton, achtergronden bij het ontwerpen en dimensioneren, cement nr.4, 20-25
• R.B. Polder, J.A. Larbi, 1995, Investigation of concrete exposed to North Sea water submersion for 16 years, 1995, CUR/SMOZ, Gouda
• R.B. Polder, 1995, Durability of new concrete types for marine environment, 1995, CUR/SMOZ Gouda; TNO Bouw rapport 94-BT-RO459-02
• R.B. Polder, R. Walker, C.L. Page, 1994, 'Chloride removal from a reinforced concrete quay wall – laboratory tests – COST 509 project NL-2/1992' , Proc.Int.Conf. on Corrosion and Corrosion Protection of Steel in Concrete, ed. R.N. Swamy, Sheffield, Academic press, 24-29 July, 1463-1472
• R.B. Polder, 1994, Studie naar de mogelijkheid van corrosie van voorspanwapening in onvolledig gevulde voorspankanalen. TNO Bouw rapport 94-BT-R1337-03; PAO-cursus Duurzaam ontwerpen van constructie in de waterbouw, mei 1994
• R.B. Polder, 1990, Studie naar de voorspelling van de corrosiewering door nieuwe betonsoorten in marien milieu, SMOZ rapport 34/TNO Bouw rapport BI-90-086
• K. Tuutti, 1982, Corrosion of steel in concrete, CBI Stockholm
• G. van der Wegen, R.B. Polder, 1988, Kathodische bescherming van wapeningsstaal in beton, Cement nr. 6
• CUR 84-1, 1984, Corrosie van wapening in gewapende betonconstructies
• CUR 84-2, 1984, Verzinkt staal in beton van buitengaatse constructies
• CUR 89-2, 1989, Toepassing van met epoxy bekleed betonstaal - demonstratieproject
• CUR 89-5, 1989, Kathodische bescherming van betonconstructies – literatuurstudie
• CUR 90-3, 1990, Carbonatatie, corrosie en vocht
• CUR 94-7, 1994, Experimenteel onderzoek naar kathodische bescherming van gewapend beton
• CUR 100, 1981, Duurzaamheid maritieme constructies
• CUR 129, 1987, Kunststof als bekleding op betonstaal en als omhullingsbuis
• CUR 145, 1991, Epoxybekleed betonstaal, aanvullend onderzoek
• CUR Aanbeveling 29, 1992, Met epoxy bekleed betonstaal
• ASTM, 1987, C876-87, Standard Test Methods for Half-cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete
• P.J. Gellings, F.P. IJsseling, Algemene Inleiding, Praktische Corrosie Handleiding deel 1, NCC, 1988
• P.J. Gellings, F.P. IJsseling, Materiaalkeuze en constructieve aspecten, Praktische Corrosie Handleiding deel 2, NCC, 1988
• A.G.C. Kobussen, B.H. Wijngaard, Kathodische en anodische bescherming, Praktische Corrosie Handleiding deel 3, NCC, 1989
• T. van der Klis, Corrosiebestrijding door metallische en anorganische deklagen, Praktische Corrosie Handleiding deel 4, NCC, 1993
• A. Snel, E.D.D. During, Corrosiebestrijding door waterbehandeling, Praktische Corrosie Handleiding deel 5, NCC, 1993
• T. van der Klis, Corrosiebestrijding door organische deklagen, Praktische Corrosie Handleiding deel 6, NCC, 1995
• A. Snel, Onderzoek en diagnose van corrosieschade, Praktische Corrosie Handleiding deel 7, NCC, 1999
• R.B. Polder, J.M.J.M. Bijen, Corrosie van wapening en andere metalen in beton, Praktische Corrosie Handleiding deel 8, NCC, 1995

Bestel Metaalselector

Ga naar het bestelformulier om Metaalselector te bestellen: